Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
OGŁOSZENIE Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób ... Ilość wyświetlen: 41

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc                 i Rehabilitacji w Łodzi

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź,

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę:

1. Pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,57 m2 zlokalizowane w Pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł.O.R.Chylińskiego w Łodzi przy ul. Okólnej 181.

 

2. Termin   składania   ofert: 26 kwietnia 2019r. godz. 0900  Kancelaria   Zespołu  –  budynek administracji (II piętro) - Łódź, ul. Okólna 181.

 

Minimalna stawka za czynsz dzierżawny ustalona na poziomie nie niższym niż wysokość stawki  czynszu ustalonej  przez organ wykonawczy gminy, w której znajduje się nieruchomość                         z wydzierżawianymi pomieszczeniami wynosi odpowiednio:

                                                                       -21,00 zł netto za 1m²

 Dzierżawca określi w ofercie rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza prowadzić na dzierżawionej powierzchni, poda okres na jaki ma być zawarta umowa oraz określi kwotę netto za 1m² powierzchni

 Ø  Dzierżawca dołączy do składanej oferty aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  lub aktualny wypis z CEIDG oraz poda numer REGON i NIP.

 Informacje pod tel.: 042  61 77 290 oraz na stronie  internetowej:www.centrumpluc.com.pl

                        

Istotne warunki umowy dzierżawy:

Ø  okres obowiązywania:

·         max. do 3 lat od dnia 6 maja 2019 roku

·         czynsz płatny miesięcznie;

Ø  wpłata zabezpieczenia określonych w umowie należności w wysokości 3 miesięcznego  czynszu w terminie 7 dni od daty obowiązywania umowy.

Ø  Wzór  umowy dzierżawy  do wglądu u Wydzierżawiającego

 Wydzierżawiający dokona wyboru oferty, która będzie zawierała najwyższą stawkę cenową netto dzierżawy za  m2 powierzchni.

 Dzierżawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów mediów dostarczonych i odebranych                            z dzierżawionych pomieszczeń.

 Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Łódź, dnia 03.04.2019r.