Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ocena punktowa 27/ZP/ZOC/2013 Ilość wyświetlen: 989

 

 

Łódź, dnia   17 czerwca 2013r.

 

L.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/270/27-13/ 2013

Wykonawcy,

którzy złożyli ofertę

 

Dotyczy : dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

                  Znak sprawy : 27/ZP/ZoC/13

 

ZAWIADOMIENIE O:

-ODRZUCENIU OFERTY

-WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc           i Rehabilitacji w Łodzi informuje:

 1). o wyborze ofert niżej wymienionych Wykonawców, jako najkorzystniejszych  w świetle postawionego kryterium cena 100%

(Wykonawcy Ci uzyskali w danej części łączną ilość punktów – 100)

1. HELPLAST, ul.Powstańców Śl. 11, 43-190 Mikołów, ,

w części 25 ;

2. MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159c/ k.Lublina

w  części: 2,  4, 17,  22

3. HENRY KRUSE Sp. z o.o., ul.Kolejowa 3, Bielany Wrocł., 550-040 Kobierzyce

w części: 10

4.DAUNPOL Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul.Brukowa 11, 91-341 Łódź

w części: 6, 18, 24, 26, 27

5.DELKOR Sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź w części:

1, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 20,

2). o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

Oferta nr 4 DAUNPOL Sp. z o.o. w części 7 , na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W części 7 Zamawiający wymagał zaoferowania mydła w płynie zawierającego kolagen i pochodne lanoliny (…) Wykonawca zaoferował produkt mydło w płynie CleanPRO standard, które w swym składzie nie zawiera kolagenu.

 

Na podstawie art.93 ust.3 pkt.2 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje  o  unieważnieniu postępowania   w części: 13, 16, 23, 28 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

w częściach; 5, 7, 21 na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp tj. cena oferty najkorzystniejszej lub z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

 

dla części 5:

Zamawiający zamierza przeznaczyć 37 000,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia

Oferta z najniższą ceną: 49 332,84 zł brutto.

 

 dla części 7

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 4500,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia

Oferta z najniższą ceną (po odrzuceniu oferty nr 4): 5682,60 zł brutto.

 

dla części 21

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 1200,00 zł brutto na sfinansowanie zamówienia

Oferta z najniższą ceną: 4 359,12 zł brutto.

 

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli:

HELPLAST

ul.Powstańców Śl. 11

43-190 Mikołów

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnica 159c/k.Lublina

21-030 Motycz

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

DAUNPOL Sp. z o.o.

Oddział w Łodzi

Ul.Brukowa 11

91-341 Łódź

DELKOR Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 61/67

91-222 Łódź

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp WZZOZCLChPłiR w Łodzi informuje, iż umowa  w prawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp  może zostać zawarta od dnia 23 czerwca 2013r.

 

Uprawnionych przedstawicieli Wykonawców, którzy wygrali postępowanie WZZOZCLChPłiR w Łodzi zaprasza do swojej siedziby w dniu:

25 czerwca 2013r,  celem podpisania umowy.

 

 

oznaczenie sprawy  27/ZP/ZOC/13                                                                                                                                                                                  DRUK POMOCNICZY

 

 

 

             Pieczęć zamawiającego

 

Ocena punktowa

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

część 1

 

 

część 2

 

część 3

 

część 4

 

część 5

 

część 6

 

część 7

 

część 8

 

część 9

 

część 10

1

HELPLAST

ul.Powstańców Śl. 11

43-190 Mikołów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnica 159c/k.Lublina

21-030 Motycz

 

100 pkt

 

   100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 3

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 pkt

4

DAUNPOL Sp. z o.o.

Oddział w Łodzi

Ul.Brukowa 11

91-341 Łódź

 

 

 

 

 

100 pkt

 

 

88,4 pkt

 

5

DELKOR Sp. z o.o.

ul.Szczecińska 61/67

91-222 Łódź

100 pkt

 

100 pkt

 

 

 

 

100 pkt

100 pkt

 

 

 

 

oznaczenie sprawy  27/ZP/ZOC/13                                                                                                                                                                                  DRUK POMOCNICZY

 

 

 

             Pieczęć zamawiającego

 

Ocena punktowa

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

część 11

 

 

część 12

 

część 13

 

część 14

 

część 15

 

Część16

 

część 17

 

część 18

 

część 19

 

część 20

1

HELPLAST

ul.Powstańców Śl. 11

43-190 Mikołów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

MEDI-SEPT Sp. z o.o.

Konopnica 159c/k.Lublina

21-030 Motycz